Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej Bliżej Pacjenta

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Aplikacji Mobilnej Bliżej Pacjenta (dalej: Aplikacji), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Spółka PiktoRex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/101 (00-819 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000591968, NIP: 5272754833, REGON: 363316800, kapitał zakładowy w wysokości: 60.000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy 00/100 groszy), adres e-mail: biuro@piktorex.pl.

II. System ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono wymagania przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach takich jak:

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe, a do założenia Konta w ramach Aplikacji wystarczy podanie numeru telefonu i adresu e-mail;
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 3. System IT oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe

A. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Aplikacji Mobilnej „Bliżej Pacjenta”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu koniecznie zajrzyj do Regulaminu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach wynikających z przepisów konsumenckich. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

W związku z tym, że celem Aplikacji mobilnej Bliżej Pacjenta jest wprowadzanie do Aplikacji informacji o używanych przez Ciebie lekach, aby zapobiegać ewentualnym interakcjom między nimi – co może wiązać się z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (tj. danych dotyczących Twojego zdrowia) - potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu realizacji usługi polegającej na analizie przyjmowanych przez Ciebie leków celem powiadomienia Cię o ich podstawowych właściwościach czy też celem przypomnienia dawkowania, przy uwzględnieniu informacji o Twoich niepełnosprawnościach takich jak niedowidzenie czy głuchota. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Wybierając w ramach Aplikacji swojego farmaceutę rodzinnego, jednocześnie wyrażasz zgodę na dostęp do wprowadzonych danych o stanie zdrowia upoważnionym farmaceutom posiadającym dostęp do treści umieszczanych w ramach Aplikacji. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji celem ułatwienia Administratorowi rozwijania Aplikacji.

Poprzez korzystanie z Aplikacji bez wcześniejszej zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies przez wykorzystywane oprogramowanie. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Aplikacji.

Administrator może wykorzystywać zarówno stałe jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt Użytkownika w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.

Aplikacja wykorzystuje w celach statystycznych i funkcjonalnych, w tym w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z Aplikacji następujące pliki cookies:

Np. Rodzaj Funkcja
1. „niezbędne” pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Aplikacji;
2. „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Aplikacji;
3. „zabezpieczające” pliki cookies służą do zapewniania bezpieczeństwa, np. są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Aplikacji;
4. „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Aplikacji itp.;

Pliki cookies wykorzystywane przez Aplikację nie zbierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika ani nie śledzą aktywności użytkownika.

Pliki cookie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

Podstawą prawną do gromadzenia plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadniony interesem jest zapewnienie lepszego działania aplikacji i polepszanie jej funkcjonalności.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych, jednak nie odpowiadamy za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Aplikacja wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
 3. Apple Inc. z siedzibą w Cupertino (CA, USA)
 4. Amazon.com Inc. z siedzibą w Seattle (WA, USA)
 5. OneSignal z siedzibą w San Mateo (CA, USA)

B. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W trakcie zakładania konta w Aplikacji prosimy o:

1. numer telefonu;
2. adres e-mail.
Podczas zakładania konta dobrowolnie możesz dodatkowo podać następujące dane:
3. imię;
4. nazwisko;
5. adres zamieszkania.

W trakcie korzystania z aplikacji możesz wprowadzać takie informacje jak: informacje o tym, czy jesteś niedowidzący czy głuchniemy, a także wprowadzać informacje o stosowanych lekach, co wiąże się z przetwarzaniem danych o Twoim stanie zdrowia. Za Twoją zgodą upoważniony farmaceuta może również wprowadzić takie dane dotyczące Ciebie jak: waga, wzrost, poziom cholesterolu, ciśnienia, przeprowadzonych szczepieniach, alergiach i uczuleniach, dolegliwościach.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania konta w Aplikacji w odniesieniu do danych, o których mowa w pkt 1 i 2. W odniesieniu do danych dotyczących zdrowia podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji w zakresie dokumentowania przyjmowanych leków i ustalenia sposobu dawkowania, stwierdzania ryzyka ewentualnych interakcji, a także udostępnienia wglądu do nich upoważnionemu farmaceucie.

C. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT.

W przypadku wyboru przez Ciebie farmaceuty rodzinnego, dostęp do wprowadzanych przez Ciebie danych będą ponadto mieli upoważnieni farmaceuci. Ponadto Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W przypadku dokonania takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

D. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W związku z tym, że współpracujemy z partnerami zagranicznymi wymienionymi w punkcie III A, których serwery umieszczone są poza terytorium RP, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

E. Okres przechowywania danych

Twoje dane podane w związku z założeniem konta w Aplikacji, niezbędne w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy, czyli utrzymania konta w aplikacji.

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Aplikacji

Administrator Danych Osobowych bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

V. Zmiana polityki prywatności Aplikacji

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Aplikacji lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani po aktywacji Aplikacji i na stronie internetowej www.blizejpacjent.pl.

VI. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacjach przewidzianych prawem, w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

VII. Źródło pozyskania danych osobowych

Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie. Dane związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Korzystanie przez Aplikację ze szczególnych uprawnień

Aplikacja korzysta z następujących uprawnień:

X. Kontakt

Administrator Danych Osobowych może kontaktować z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: iod@piktorex.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: iod@piktorex.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Piktorex Sp. z o.o.
Ul. Złota 61/101
NIP 5272754833, REGON 363316800