Regulamin Aplikacji Mobilnej Bliżej Pacjenta

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca - PiktoRex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/101 (00-819 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000591968, NIP: 5272754833, REGON: 363316800, kapitał zakładowy w wysokości: 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 groszy), adres e-mail: biuro@piktorex.pl;
 2. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie Bliżej Pacjenta udostępniane przez Usługodawcę na Urządzenie Użytkownika, której celem jest pogłębianie wiedzy pacjentów o schorzeniach i dokumentowanie stosowanych przez Użytkownika leków i innych parametrów związanych z ich przyjmowaniem;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, który reguluje zasady i warunki korzystania z Aplikacji, który jest dostępny na stronie: www.blizejpacjenta.pl;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą;
 5. Apteka – placówka ochrony zdrowia publicznego zajmująca się wydawaniem leków i innych produktów medycznych;
 6. Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Aplikacji, służący do założenia Konta w Aplikacji;
 7. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Aplikacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie założenia Konta w Aplikacji oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem Aplikacji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 10. Urządzenie Użytkownika – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji;
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123; z późn. zm.);
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji.
 2. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w sklepach App Store (dla systemu iOS) i Google Play (dla systemu Android) oraz na właściwych stronach internetowych Usługodawcy, w tym stronie www wskazanej w punkcie 1 c) Regulaminu. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
 3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.
 4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Założenie Konta w Aplikacji oraz zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi.

III. Warunki korzystania z Aplikacji

 1. W ramach świadczonych Usług, Użytkownik może korzystać z Aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 2. Prawa i obowiązki Apteki w związku z funkcjonowaniem Aplikacji wynikają odpowiednio z niniejszego Regulaminu – gdzie ma to zastosowanie, a także z indywidualnej umowy zawartej z Apteką.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że skoro pobieranie i korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z Internetem, dostawca usług telekomunikacyjnych lub internetowych może pobierać od Użytkownika ustaloną opłatę za transmisję.
 4. Aplikacja przeznaczona jest dla Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu, tylko w celach prywatnych. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w innych celach, w tym zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub też z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot, na zlecenie którego się działa. Usługodawca zastrzega, że naruszenie tego postanowienia może skutkować zablokowaniem Aplikacji dla takiego Użytkownika.
 5. Aplikacja zaprojektowana została w sposób mający na celu prezentowanie informacji, dopuszczonych prawem – w sposób obiektywny. Aplikacja nie jest przeznaczona do promowania Aptek ani do promowania produktów leczniczych czy też wyrobów medycznych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania treści sponsorowanych, w tym informacji handlowych oraz reklam, w zakresie dozwolonym przepisania prawa. Każdorazowo treść taka będzie odpowiednio wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, jaki jest jej charakter.
 7. Wszelkie informacje handlowe zawarte na Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 8. Wyłącznym celem aplikacji jest pomaganie pacjentom w poszerzaniu wiedzy na temat schorzeń medycznych, a także zapewnianie wsparcia w przestrzeganiu zaleceń lekarskich.
 9. Aplikacja nie zastępuje szkolenia zawodowego, książek medycznych ani innych form kształcenia indywidualnego.
 10. W żadnym wypadku Aplikacja nie może być wykorzystywana do dokonywania diagnozy konkretnych przypadków chorób.
 11. Aplikacja nie może zastępować faktycznego i bezpośredniego badania konkretnego przypadku i pacjenta przeprowadzonego przez lekarza.
 12. W żadnym wypadku Aplikacja nie może być używana do dokonywania samodzielnej diagnozy i wdrażania samodzielnego leczenia. Aplikacja nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji medycznej.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone użycie Aplikacji, w szczególności za wykorzystanie jej do diagnozowania pacjentów.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia treści reklamowych lub linków do takich treści w Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie takiego linku lub otwarcie takiej treści może skutkować obciążeniem przez operatora telekomunikacyjnego lub usługodawcę internetowego ustaloną opłatą.

IV. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja została opracowana przy użyciu HTML, JS i CSS. Można ją zainstalować i uruchomić na urządzeniach mobilnych opartych na oprogramowaniu Apple (wersja iOS 9-11) i Android (wersja 6-8). Aplikacja wymaga połączenia z Internetem.
 2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki.

W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:

 1. korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;
 2. na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;
 3. unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

V. Usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji

Użytkownik w ramach Aplikacji ma możliwość:

 1. zeskanowania telefonem komórkowym kodu umieszczonego na opakowaniu stosowanego przez siebie leku bądź ręcznego wprowadzenia danych stosowanego leku celem uzyskania podstawowych informacji o leku w formie estetycznych i łatwych do zrozumienia obrazków;
 2. ustawić informację na temat dawkowania stosowanych przez siebie leków i ustawić przypomnienie o porze przyjmowania stosowanych przez siebie leków;
 3. uzyskania danych teleadresowych wybranej przez siebie Apteki;
 4. wybrania farmaceuty rodzinnego, który tym samym zostanie upoważniony do wglądu do wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji danych osobowych oraz danych dotyczących stosowanych leków i do utrzymywania kontaktu telefonicznego i tekstowego z Użytkownikiem za pośrednictwem Aplikacji;
 5. dostępu do biblioteki, gdzie będą udostępniane informacje o zdrowiu i chorobach.

VI. Założenie konta w Aplikacji

 1. Przy rejestracji konta w Aplikacji Użytkownik podaje jedynie adres e-mail i numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta w Aplikacji.
 2. Użytkownik może przy rejestracji konta w Aplikacji podać również inne dane, takie jak: imię, nazwisko i adres.
 3. Informacja o wprowadzonych danych osobowych Użytkownika dostępna jest w zakładce aplikacji „Moje konto”.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Aplikacji.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w Polityce prywatności udostępnianej przez Usługodawcę. której treść jest dostępna w ramach Aplikacji oraz na stronie www.blizejpacjenta.pl.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Aplikacji dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Usługodawcę na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 7. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 8. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Aplikacji osobom trzecim.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.

VII. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawierana jest z chwilą instalacji Aplikacji i akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może przerwać korzystanie z Aplikacji w dowolnym momencie, usuwając ją. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie bez podawania przyczyn, usuwając ją na stałe. Usługodawca nie wymaga od Użytkownika żadnego oświadczenia w tej sprawie.
 4. Ponieważ przedmiotem usługi są treści cyfrowe, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed pierwszą aktywacją Aplikacji. Użytkownik musi zaakceptować Regulamin w celu korzystania z Aplikacji.
 5. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
  1. rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. naruszył zakaz, o którym mowa w punkcie 9 Regulaminu;
  3. utrudniał lub uniemożliwiał świadczenie Usług przez Usługodawcę.

VIII. Prawa autorskie. Prawa własności przemysłowej

 1. Autorskie prawa majątkowe związane z Aplikacją oraz autorskie majątkowe prawa do wykorzystanych w jej ramach obrazów i treści należą do Usługodawcy. Usługodawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej, odwołalnej, niewyłącznej licencji, geograficznie ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich UE, do korzystania z aplikacji zgodnie z przeznaczeniem. W tym celu Użytkownik może zainstalować, uruchomić, wyświetlić i przechowywać Aplikację na urządzeniu mobilnym.
 2. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może modyfikować Aplikacji i zawartych w niej treści ani kopiować zawartych w nich treści i rozpowszechniać ich poza Aplikacją

IX. Zakaz przesyłania treści bezprawnych

 1. Zakazane jest, w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Użytkownika i inne osoby korzystające z Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie. W szczególności zakazane jest dostarczanie treści:
  1. obscenicznych lub wulgarnych,
  2. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,
  3. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,
  4. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,
  5. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w tym Usługodawcy, a w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inna dobra osobiste innych osób w tym Usługodawcy i Użytkowników,
  6. naruszających lub mogących naruszyć prawa do oznaczeń geograficznych, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów i usług,
  7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,
  8. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 2. Użytkownik oraz inne osoby wykorzystujące Aplikację ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Aplikacji. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Aplikacji treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

X. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 1. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, kradzież hasła, utratę poufnych danych, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki oraz inne podobne niekorzystne działania osób trzecich, które mogą powodować szkody materialne i niematerialne.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:
  1. korzystać z oprogramowania antywirusowego i systemów zabezpieczeń internetowych dedykowanych urządzeniom mobilnym;
  2. na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;
  3. unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców ani nie otwierać podejrzanych plików.

XI. Wsparcie techniczne

 1. Użytkownik może poprosić Usługodawcę o pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych związanych z Aplikacją, w szczególności problemów związanych z jego aktywacją i działaniem. W tym celu Użytkownik może skorzystać z adresu e-mail: pomoc.techniczna@piktorex.pl.
 2. Usługodawca przesyła Użytkownikowi informację o sposobie postępowania na wskazany adres e-mail w ciągu 5 dni roboczych.

XII. Tryb postępowania reklamacyjnego. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej (biuro@piktorex.pl) lub pisemnie, na adres Usługodawcy (Piktorex Sp. z o.o. ul. Złotej 61/101, 00-819 Warszawa) - z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).
 5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

XIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Aplikacji oraz zapobiec przerwom w jej dostępności, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi Aplikacji albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Aplikacji spowodowanym działaniem siły wyższej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji.
 2. Usługodawca, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Aplikacji w odniesieniu do wszelkich szkód wynikających z niedostarczenia lub niewłaściwego świadczenia Usługi oraz wszelkich innych szkód w związku z korzystaniem z Aplikacji, powstałych podczas korzystania z Aplikacji lub w związku z niemożnością korzystania z Aplikacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy przekazywanych przez Użytkowników, zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Administratora Serwisu nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania dystrybucji Aplikacji, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Aplikacji. W takim przypadku Użytkownicy są zobowiązani do odinstalowania Aplikacji.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Niniejszy Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.
 5. Ewentualne spory z Użytkownikami będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe według obowiązujących przepisów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani po aktywacji Aplikacji i na stronie internetowej www.blizejpacjent.pl. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach nie wypowie Umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.